ANBI/donaties

 

Stichting Stulpke de Tussenstap is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag (onder voorwaarden) aftrekken van de inkomstenbelasting en de ontvangende instelling is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Met een donatie aan Stichting Stulpke de Tussenstap zorgt u ervoor dat de stichting haar doelen kan blijven realiseren.

 

U kunt als particulier, als kerk of als bedrijf uw gift overmaken op:

- rekeningnummer NL64 RABO 0198298234  t.n.v. Stichting Stulpke de Tussenstap.

 

In bijzondere gevallen zijn giften geheel aftrekbaar. Dit geldt voor periodieke giften die met onderhandse akte zijn toegezegd, voor een periode van minimaal 5 jaar. Die akte wordt door zowel de schenker als Stichting Stulpke de Tussenstap ondertekend. Tussenkomst van een notaris is hierbij vanaf 2014 niet meer nodig. Voor meer informatie kunt u de site van de belastingdienst raadplegen en het volgende formulier downloaden en invullen;

overeenkomst periodieke gift in geld Stichting Stulpke de Tussenstap.pdf

 

We danken u hartelijk voor uw gift!

 

Een ANBI moet op de website een aantal gegevens publiceren. Deze treft u hieronder aan.

 

Naam
Stichting Stulpke de Tussenstap
Altena/Wijk en Aalburg

 

Kamer van Koophandel
Ingeschreven onder nummer 61760080

 

RSIN
854476349

 

Secretariaat
Grote Kerkstraat 35a

4261BB Wijk en Aalburg
T 0648451143
E info@detussenstap.nl

 

Bestuur
M. ‘t Lam, voorzitter
E.D. Melsen, penningmeester, vervangend secretaris

 

Doelstelling
De stichting heeft als doel:

- a. het bieden van respijtzorg in de vorm van logeer- en dagopvang voor zorgvragers met een beperking, in een woning waar professionele begeleiding van de zorgvrager met een zorgvraag op sociaal, pedagogisch en zorgkundig gebied gewaarborgd wordt;

- b. zorg aanbieden als een tussenstap naar begeleid zelfstandig wonen;

- c. het bieden van respijtzorg om de mantelzorger te ontlasten, waarbij gedacht wordt aan een combinatie van verschillende doelgroepen;

- d. vanuit de vraag van zorgvragers met hun beperking en hun mantelzorger wordt vormgegeven aan logeer- en dagopvang, waarin de directe samenleving en het netwerk een belangrijke rol spelen, zoals door het werken met vrijwilligers;

- e. door bovenbeschreven opvang en samenwerking met collega zorgaanbieders een maatwerkvoorziening zijn voor zorgvragers met hun beperking en hun mantelzorgers in het hele Land van Heusden en Altena, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Stichting vindt u via deze link: Beleidsplan 2023-2028.pdf

 

Beloningsbeleid
Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Dit beloningsbeleid staat beschreven in de statuten van de Stichting.

Het is niet toegestaan dat een lid van de Raad van Toezicht een persoonlijke financiële vergoeding van de Stichting ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als lid van de raad van toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van de Stichting;

De zorgverleners die in dienst zijn worden betaald volgens de CAO Gehandicaptenzorg waar het gaat om vaststelling salaris, toeslaguren, eindejaarsuitkering, PBL- en vakantie-uren.

 

Verslag activiteiten

Het Kwaliteitsrapport 2022 van de Stichting vindt u via deze link: Kwaliteitsbeeld 2023.pdf

 

Financiële verantwoording
Het Jaarrapport 2022 van de Stichting vindt u via deze link: Jaarrapport 2023.pdf